دسته‌بندی: عزت نفس

تقویت اراده دوری از گناهان و موانع رشد و رسیدن به کمال